بازرسی و نظارت
<p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> <b>بازرسی و نظارت استاندارد</b></p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> نقش موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در تجارت</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ميدانيم كه صادرات و واردات بي رويه و بدون كنترل مشكلات زيادي را به همراه دارد. اگر بر امر صادرات نظارت كافي صورت نگيرد، باعث خدشه دار شدن موقعيت كالاهاي ايراني در جهان شده و عدم نظارت بر واردات كالاها نيز موجب وارد شدن كالاهاي نا مرغوب به كشور و متضرر شدن جامعه (مردم)مي گردد، لذا وجود يك ارگان ناظر در زمينه صادرات و واردات امري اجتناب نا پذير بود و اين نظارت يكي از اين وظايف مهم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> مطابق ماده 3 فصل دوم قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب سال 1371 دو ماموريت مهم اين موسسه عبارت است از : الف) كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نا مرغوب به منظور فراهم نمودن امكان رغابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي. ب) كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نا مرغوب خارجي. موسسه استاندارد و نيز اجراي اين ماموريتها را به ادارات كل استان ها كه گمركات كشور در آنها واقع هستند تفويض كرده است.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> <b>اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران</b></p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران يكي از ادارات تابعه موسسه استاندارد بوده كه علاوه بر انجام ساير ماموريتها، امر نظارت بر صادرات و واردات كالاها از گمركات مستقر در استان تهران را نيز به عهده دارد كه اين مسئوليت بر عهده اداره بازرسي و نظارت بر امور صادرات و واردات اين اداره كل مي باشد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> در بخش صادرات با هدف توسعه صادرات و جلب اطمينان خريداران خارجي و حفظ حسن شهرت كالاهاي ايراني، علاوه بر كالاهايي كه توليد آنها در كشور بر اساس مصوبه شوراي عالي استاندارد، مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري است، شش قلم خشكبار شامل پسته، كشمش، خرما، برگه زرد الو، زيره و زعفران نيز مشمول مقررات استاندارد اجباري جهت صادرات هستند.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> در بخش واردات به منظور حمايت از مصرف كنندگان داخلي و همچنين جلوگيري از ورود كالاهاي نا مرغوب تعدادي از كالاها (مصوب شوراي عالي استاندارد) و تعداد ديگري از اقلام (مصوب هيات محترم وزيران)مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري براي واردات مي باشند كه ترخيص آنها از گمركات واقع در استان تهران منوط به صدور مجوز مربوطه از اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران مي باشد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> قابل ذكر است در حال حاضر استان تهران داراي 9 گمرك است كه عبارتند از:</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> 1) گمرك غرب</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> 2) گمرك شهريار</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> 3) گمرك حوزه 1 فرودگاه مهر اباد</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> 4) گمرك حوزه 2 فرودگاه مهر اباد</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> 5) گمرك جنوب</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> 6) گمرك امانات پستي</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> 7) گمرك پيام</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> 8) گمنرك نمايشگاه بين المللي</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> 9) گمرك فرودگاه امام خميني(ره)</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> 10) نمونه سازماني اداره بازرسي و نظارت بر امور صادرات و واردات</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> <br /> <b>روشهاي اجرايي موجود در اداره نظارت بر امور صادرات و واردات</b><br /> <br /> 1) صدور گواهينامه انطباق يا عدم انطباق كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 1: كالاهاي خاص عبارتند از:</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> الف) مورد نياز پروژه هاي دولتي</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ب) تجهيزات كارخانه واحد هاي توليدي</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ج) كالاهاي حد وسط يا مواد اوليه واحد هاي توليدي</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 2: اين بررسي شامل كنترل اظهار نامه، فاكتور، صاحب كالا، وكيل صاحب كالا (ترخيص كالا) متن ارزيابي توسط ارزياب گمرك و نحوه ارجاع به ازمايشگاه گمرك مي باشد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 3: اين بررسي شامل كنترل تعهد نامه صاحب كالا، كنترل MD ، كنترل مبدا ساخت كالا و كنترل استاندارد يا استانداردهاي ساخت كالا (حسب مورد) مي باشد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 4: اين بررسي شامل كنترل گواهينامه ثبت كالا و اعتبار آن، كنترل مبدا ساخت كالا و ساير موارد مورد نياز مي باشد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 5 : اين بررسي شامل اعتبار گواهي بازرسي، انطباق آن با اسناد خريد، كنترل نتيجه ازمون همراه گواهي، كنترل MD همراه گواهي، كنترل مبدا ساخت كالا و ساير موارد مورد نياز مي باشد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 6: آزمون بايد در يكي از آزمايشگاههاي موسسه استاندارد، ادارات كل تابعه آن يا آزمايشگاه همكار (اكروديته) انجام گرفته باشد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> <br /> <b>2) صدور گواهينامه انطباق كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري</b></p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 1: اين بررسي شامل كنترل مدارك حقوقي واحد توليدي، كنترل واقع بودن واحد توليدي در استان تهران و ساير موارد مي باشد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 2: ضمن استعلام از اداره اجراي استاندارد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 3: آزمون بايد در يكي از آزمايشگاههاي موسسه استاندارد، ادارات كل تابعه آن يا آزمايشگاه همكار (اكروديته) انجام شود.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 4: موافقت با استاندارد به گواهينامه انطباق صادره و بصورت ظهر نويسي اظهار نامه صادراتي صورت مي گيرد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> <b>3)صدور مجوز حذف بازرسي</b></p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 1: در اين مرحله ارائه معرفينامه بانك نيز لازم است.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 2: اين بررسي شامل كنترل ثبت سفارش، كنترلP/I(Performa Invoice) كنترل نامه بانك مربوطه و ساير موارد مي باشد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ياداشت 3: كالاهاي خاص عبارتند از:</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> الف) مورد نياز پروژه هاي دولتي</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ب) مورد نياز واحد هاي توليدي به عنوان تجهيزات كارخانه</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> ج) كالاهاي حد واسط يا مواد اوليه واحد هاي توليدي</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> 3) تعيين ماهيت كالا</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> توضيح: اين رويه جهت كالاهاي صادراتي يا وارداتي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري نمي باشند كاربرد دارد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> <br /> <b>ضوابط فني استفاده از مارك<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></b><b>CE</b></p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> براي اقلام &quot; مشمول مقررات استاندارد اجبارِِيِ&quot; مندرج در فهرست پيوست، علاوه بر رعايت مقررات استاندارد اجباري، داشتن دستور العمل فارسي همراه هر كالا الزامي است و نيازي به ارائه گواهي CE مارك نمي باشد(رديف هاي 1 الي 9 و 11 الي 23 فهرست باستثناء بند 15)</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> _براي اقلام &quot; مشمول مصوب هيات محترم وزيران&quot; مندرج در فهرست پيوست، ارائه تاييديهCE مارك و داشتن دستور العمل فارسي همراه هر كالا الزامي است و نيازي به نمونه برداري و آزمون نمي باشد</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> (رديف هاي 10و 15و رديف هاي 24 الي 33 فهرست )</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> - براي كالاهاي خاص (از قبيل الكترو موتور، ژنراتور، سرور، رايانه همراه و اسكنر) دستورالعمل همراه مي تواند فارسي (ترجيجاً) يا انگليسي باشند.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> - در صورتيكه وارد كننداي نتواند براي اقلام مشمول مصوبه هيات محترم وزيران گواهي CE مارك ارائه دهد، مي تواند با يكي از روشهاي اجرائي 35/131/ر اقدام و در صورت تاييد و رعايت استانداردها و الزامات CE مارك و ارائه دستور العمل فارسي همراه هر كالا، محموله خود را ترخيص نمايند.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> - گواهي CE مارك صادره از سوي سازنده كالا مستقر در كشورهاي معتبر (با روش خوداظهاري)و در سر برگ كارخانه سازنده كالا كفايت كرده و مورد قبول مي باشد ولي گواهي CE مارك كالاهاي ساخت ساير كشورها بايد توسط يك سازمان گواهي كننده معتبر (سازمان گواهي كننده مستقل شخص ثالث) صادر شده باشد.</p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> <b>گواهی بازرسی</b></p> <p dir="rtl" style=" font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; line-height: 16px; unicode-bidi: embed; text-align: right; "> گواهی بازرسی یا گواهی سورویانس (بازرسی کالا) سندی است که توسط یکی از شرکت&zwnj;های بازرسی کننده بین&zwnj;المللی صادر می&zwnj;گردد.<br /> گواهی مذکور تايید می&zwnj;کند که کالای حمل شده با کالای ثبت سفارش شده یکسان است.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> گواهی بازرسی همراه اسناد حمل تحویل بانک فروشنده می&zwnj;گردد که به بانک خریدار ارسال شود. طبق بخشنامه بانک مرکزی ارايه گواهی بازرسی برای کلیه کالاها به ارزش بیش از (بیست هزار دلار) که از طریق گشایش اعتبار اسنادی یا بروات وصولی وارد می&zwnj;شود الزامی می&zwnj;باشد. طبق بخشنامه مذکور ارايه گواهی سورویانس در کلیه معاملات غیر تهاتری لازم است.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> در مورد کالاهای وارداتی به صورت بدون انتقال ارز ارايه گواهی بازرسی الزامی نمی&zwnj;باشد.<br /> چنان چه وارد کننده خودش تمایل داشته باشد می&zwnj;تواند از فروشنده کالا مطالبه نماید هزینه بازرسی کالا علی&zwnj;الاصول به عهده فروشنده بوده و در مبلغ F.O.B یا C&amp;F کالا مندرج در پروفرما مستتر می&zwnj;باشد.<br /> گواهی بازرسی وسیله&zwnj;ای جهت جلوگیری از تقلبات فروشنده و موسسه حمل و نقل می&zwnj;باشد. در صورتی که حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی یا بروات وصولی بدفعات Partial shipment مجاز باشد ارايه گواهی بازرسی جهت هر محموله مورد حمل به صورت جداگانه که فقط از طرف همان شرکت بازرسی کننده مندرج در اعتبار صادر شده باشد الزامی است و شعب ارزی از قبول بازرسی کل خودداری می&zwnj;نمایند.<br /> انتخاب شرکت بازرسی کننده به عهده خریدار کالا بوده و گواهی بازرسی صادره توسط شرکت بازرسی تعیین شده بایستی به تايید اتاق بازرگانی محل صدور گواهی رسیده باشد.<br /> ضمناً گواهی&zwnj;های صادره توسط شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران I.E.I نیازی به تايید اتاق بازرگانی محل را ندارد، لیکن بایستی به تايید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل برسد. (طبق بخشنامه بانک مرکزی).<br /> <br /> اصطلاح بخش دوم / قسمت سوم از مقررات ارزی در گواهی بازرسی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری (Certificate of Inspection (C.O.I)<br /> 1ـ در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری ارايه گواهی بازرسی الزامی بوده و بایستی مطابق متن گواهی بازرسی مورد قبول (پیوست شماره 3) و توسط شرکت&zwnj;های بازرسی کننده مجاز (پیوست شماره 2) صادر گردد.<br /> تبصره ـ طبق توافق به عمل آمده با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارت بازرگانی، تعیین و درج تعرفه کالای ثبت سفارش شمول کالای استاندارد اجباری، نوع استاندارد و سایر شرایط مورد نظر موسسه استاندارد در پروفرما و اوراق ثبت سفارش، به عهده وارد کننده و کنترل آن به عهده وزارت بازرگانی می&zwnj;باشد. بانک&zwnj;ها صرفاً مهر ثبت سفارش وزارت بازرگانی را کنترل نموده و مسوولیتی نسبت به کنترل تعرفه کالای موضوع ثبت سفارش از نظر شمول یا عدم شمول استاندارد اجباری نداشته و بر مبنای استاندارد درج شده مورد تايید وزارت بازرگانی اقدام خواهند نمود.<br /> <br /> 2ـ در صورتی که وارد کننده مطابق متن پیوست شماره 7 تقاضای حذف بازرسی کالا در مبدا به تايید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برساند مجاز است با ارايه فرم مذکور به آن بانک شرط بازرسی در مبدا را جذب نماید.<br /> تبصره ـ در مورد کالاهای (غیر قابل آزمون) و (با مدت آزمون طولانی) (پیوست شماره 8) درج شرایط بازرسی در مبدا الزامی بوده و حذف آن امکان&zwnj;پذیر نمی&zwnj;باشد.<br /> <br /> 3ـ ارايه اصل گواهی بازرسی کالا که توسط شرکت بازرسی مجاز صادر شده، به همراه سایر اسناد تجاری به بانک کارگزار برای معامله اسناد الزامی می&zwnj;باشد.<br /> <br /> 4ـ انتخاب شرکت بازرسی کننده و تغییر آن به عهده خریدار کالا می&zwnj;باشد، تایید گواهی بازرسی صادره از سوی شرکت&zwnj;های بازرسی مجاز خارجی توسط اتاق بازرگانی محل صدور و یا طبق بند 12 از قسمت الف بخش اول مجموعه مقررات ارزی الزامی می&zwnj;باشد.<br /> <br /> 5ـ شرکت بازرسی در انتخاب روش بازرسی و محل شروع بازرسی (کمی و کیفی و بسته&zwnj;بندی) با توجه به نوع کالای مورد نظر مختار است لکن انجام بازرسی بایستی به نظارت بر عملیات بارگیری کالا و یا تحویل کالا به متصدی حمل (در خصوص هوايی و راه آهن) خاتمه یافته و صراحتاً در گواهی بازرسی قید نماید که کالای بازرسی شده همان کالای بارگیری و تحویل شده می&zwnj;باشد و با شرایط اعتبار اسنادی و اصلاحیه&zwnj;های بعدی آن و در مورد ثبت سفارش برات وصولی اسنادی با پروفرما و سایر اسناد وصولی اسنادی مطابقت دارد.</p>
ارتباط با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل شما
متن پیام شما
تماس با ما
آدرس : تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر (محسنی) - برج بیژن - طبقه 6 - واحد 2

تلفن : 02122925574 - 02122925575
فاکس : 02122925573

ایمیل : info@dtejarat.com
همکاران ما

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت دروازه تجارت محفوظ است. طراحی و توسعه وب سایت : نوین دیزاین